Przejdź do zapisów >>

WYSTĄPIENIA 20.06.2023 r. (wtorek)

9:00  -  9:30 Powitanie.
Poradnia dla Rodziców Latarnia Morska - jak dajemy siłę rodzicom małych dzieci?
  Marta Skierkowska -  psycholożka, członkini Zarządu Fundacji. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. W Fundacji odpowiada m.in. za strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zajmuje się projektami dotyczącymi praw dziecka i profilaktyki krzywdzenia dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu. Jest autorką i współautorką kampanii, publikacji i programów szkoleniowych dotyczących przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
  Joanna Kulpińska - pedagożka, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Nauczycielskiego Kolegium Resocjalizacji, Rewalidacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada za koordynację działań Centrum Dziecka i Rodziny (a za chwilę Poradni dla Rodziców Latarnia Morska). Przez wiele lat związana z system pomocy społecznej oraz wsparcia rodzin i rodzicielstwa zastępczego.
9:30 -11:00 Współpraca międzysektorowa  w profilaktyce krzywdzenia dzieci

Celem wystąpienia będzie omówienie współpracy międzysektorowej w profilaktyce krzywdzenia dzieci w Polsce w odniesieniu do działań podejmowanych przez przedstawicieli służb społecznych, ochrony zdrowia oraz wymiaru sprawiedliwości. Referentka odniesie się do wyników badań dotyczących praktyki odbierania dzieci w trybie zabezpieczenia przez pracowników socjalnych na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Badania aktowe były realizowane dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w terminie październik – grudzień 2022r. Analiza objęła 81 postępowań sądowych, które dotyczyły sytuacji 144 małoletnich dzieci.

Wyniki tych badań obrazują przebieg współpracy, jej mocne i słabe strony oraz pozwalają odpowiedzieć na pytanie: jak polskie służby współpracują, by chronić dziecko? Warto zauważyć, że w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej.

Decyzję o odebraniu dziecka pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką. Ustawa przewiduje mechanizm sądowej kontroli czynności podjętych przez pracownika socjalnego. Ma on obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie później niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

dr hab. Magdalena Szafranek - socjolożka i prawniczka, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach dotyczących wspierania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz zmian, które zachodzą w społeczeństwie obywatelskim. Magdalena Szafranek jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju oraz Narodowej Rady Sędziów Rodzinnych i Nieletnich (NCJFCJ) w USA. Pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma naukowego „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania. Praktyka”.
11:15-12:45 SPYNKI - grupy opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci ukraińskich i polskich

Spynki to grupy opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci ukraińskich i polskich tworzone od kwietnia 2022 roku w różnych województwach w całej Polsce przez Fundację Rozwoju Dzieci, w partnerstwie z UNICEF, Plan International, World Childhood Foundation i innymi międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi oraz we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

Tworzenie i prowadzenie Spynek – miejsc opieki i edukacji dzieci – daje szansę ich matkom na podjęcie pracy. Do pracy z dziećmi Fundacja Rozwoju Dzieci szkoli i zatrudnia osoby z Ukrainy i Polski. Spynki działają w przestrzeniach udostępnianych przez samorząd, organizacje pozarządowe i instytucje prywatne. To miejsca dziennej opieki dla najmłodszych dzieci, ale także profesjonalnie przygotowane programy edukacyjne, których celem jest integracja dzieci z Ukrainy z rówieśnikami. Zarówno dla ukraińskich dzieci, jak i ich matek Spynki są miejscami adaptacji i integracji z lokalną społecznością. Dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Dzieci z Ukrainy, które straciły wszystko, co znały – rodzinny dom, bliskich krewnych, przyjazne sąsiedztwo czy ulubiony plac zabaw – bardzo potrzebują stabilności i poczucia bezpieczeństwa, które daje spokojna i przewidywalna codzienność.

Dominik Kmita - pedagog społeczny, nauczyciel, mediator. Od 2009 r w Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Odpowiada m.in. za tworzenie programów, dzięki którym dorośli mogą zapewnić małym dzieciom warunki do nieskrępowanego rozwoju. Współautor standardów opieki i edukacji dzieci do lat 3. Wielki propagator tak zwanych grup zabawowych, czyli regularnych spotkań opiekunów z małymi dziećmi. Od 2022 r. zaangażowany w organizację, tworzenie i wspieranie Spynek - grup opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci ukraińskich i polskich.

13:00-14:30 Parentyfikacja wśród dzieci z rodzin ukraińskich

Wystąpienie będzie analizą współczesnych migracji i uchodźctwa obywateli Ukrainy do Polski w kontekście parentyfikacji ukraińskich dzieci. Jego celem jest odpowiedź na pytanie, czy migracje i uchodźstwo, będące efektem wojny hybrydowej Rosji na Ukrainie, można zaklasyfikować jako potencjalne czynniki parentyfikacji ukraińskich dzieci. Prelegentki przeanalizują proces parentyfikacji, przedstawią genezę wybuchu wojny hybrydowej w Ukrainie oraz parentyfikację jako jeden z jej skutków. Omówią także aktualne dane statystyczne dotyczące napływu obywateli Ukrainy do Polski.

Dr Kamila Kasperska-Kurzawa - adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się problematyką przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na świecie oraz bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Angażuje się w działalność społeczną, inicjuje wydarzenia dla studentów Uniwersytety Opolskiego, na antenie  Radia Doxa FM prowadzi "Podcast wewnętrznie bezpieczny".
   Dr Anna Kopczak-Wirga - adiunkt w Katedrze Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi głównie badania jakościowe z wykorzystaniem metody wywiadu, Interesuje się koncepcją interpetatywnego paradygmatu socjologii. W kręgu jej zainteresowań jest również socjologia podróży i turystyki, a w niej - sposoby doświadczania atrakcji turystycznych oraz rola przewodników turystycznych w konstruowaniu przekazu na temat dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach podejmuje także tematy z obszaru socjologii rodziny (głównie w kontekście związku pomiędzy migracją, uchodźctwem a relacjami rodzinnymi wśród rodzin ukraińskich) oraz społecznego wymiaru śmierci (w tym sposobów doświadczania śmierci, szczątków ludzkich przez turystów).  
15:00-16:30

sesja
równoległa 1
Opieka naprzemienna w doświadczeniach rodziców

Przedmiotem wystąpienia będzie opieka naprzemienna, czyli jeden ze sposobów sprawowania opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące skutków opieki naprzemiennej oraz przykłady dobrych praktyk (studium przypadków). Prelegent wskaże rekomendacje, ale i przeciwskazania do wybrania tej formy opieki oraz omówi sposoby rozwiązywania problemów i reagowania na trudne sytuacje, które występują w relacji rodzic-dziecko, ale i rodzic-rodzic.

Sebastian Pluta - mgr psychologii, terapeuta par i rodzin, psycholog dzieci i młodzieży, profilaktyk i trener, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy, certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy, nauczyciel akademicki. Z zamiłowania zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy, wspieraniem rodzin zastępczych i klientów z różnorodnym problemami. Naukowo poza kwestiami przemocy interesuje się koncepcją "resilience", sytuacją rodzin po rozstaniu, sposobem opieki po rozstaniu z ukierunkowaniem na dobro dzieci.
15:00-16:30

sesja
równoległa 2
Standardy Ochrony Dzieci w placówkach medycznych

W jaki sposób dostosować standardy ochrony dzieci do realiów pracy w ochronie zdrowia, aby nie stracić tego, co w idei standardów jest najważniejsze - czyli budowania w placówce, wśród wszystkich pracowników, poczucia wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci? Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem (SOD) to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko wszędzie tam, gdzie przebywają dzieci – m.in. w szkołach, przedszkolach, klubach sportowych. Wdrożenie SOD oznacza, że w instytucji m.in. stosuje się zasady bezpiecznej rekrutacji oraz zasady bezpiecznych relacji między personelem a dziećmi, wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy. Aby standardy nie pozostały pustymi deklaracjami, proces ich opracowywania i wdrażania wymaga dobrego poznania specyfiki obszaru, w jakim działa dana instytucja, i przede wszystkim realnego zaangażowania jej pracowników. W 2022 r. w FDDS rozpoczęliśmy badanie, w jaki sposób, uwzględniając specyfikę systemu ochrony zdrowia, można wdrażać SOD w placówkach medycznych. W wystąpieniu zostaną przedstawione refleksje płynące z analizy obowiązujących przepisów, badań wśród dzieci i rodziców z Polski i Ukrainy, rozległych konsultacji z pracownikami systemu ochrony zdrowia oraz z pilotażu wdrożenia SOD w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o.o.  

Standardy Ochrony Dzieci (fdds.pl) >>
   1. SOD a przepisy prawa
   Katarzyna Katana - radczyni prawna w FDDS, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka wymiany studenckiej na Uniwersytecie Maltańskim, absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego OKSPO UJ oraz krajowych i zagranicznych szkoleń, m.in. UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) & International Women's Human Rights Advocacy oraz Advocacy School on Gender and Politics ODHiR, programu szkoleniowego Women's Human Rights Training Institute, prelegentka konferencji TedX, laureatka Forbes Women in Law 2022.
   2. Między odpowiedzialnością jednostki a instytucją - SOD w systemie ochrony zdrowia 
Urszula Kubicka-Kraszyńska - 

socjolożka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy Fundacji Helsińskiej. Nauczycielka akademicka WUM. Od ponad 20 lat pracuje w organizacjach pozarządowych. W Fundacji Rodzić po Ludzku tworzyła program rzecznictwa i monitoringu przestrzegania praw kobiet-pacjentek i jakości opieki okołoporodowej. W latach 2007-2011 reprezentowała stronę społeczną w zespole ds. standardu opieki okołoporodowej przy Min. Zdrowia. Aktualnie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się problematyką wdrażania standardów ochrony dzieci w systemie opieki zdrowotnej.

   3. Wyzwania we wdrażaniu SOD w szpitalu dziecięcym: perspektywa praktyka
  Prof. dr hab. n. med. Magdalena Dutsh-Wicherekabsolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w dziedzinie otorynolaryngologii otorynolaryngologii dziecięcej. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci oraz Kierownika Zakładu Endoskopii Otorynolaryngologicznej CMKP. Zawodowo związana była z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii UJCM (1999-2011), Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie pełniła funkcję Kierownika Zakładu Nowotworów Głowy i Szyi (2011-2014) oraz Katedrą Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (2014-2020), sprawowała również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej. Odbyła wiele staży zagranicznych, m.in. w Oddziale Kliniki Otolaryngologii w Pittsburghu (USA) czy w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Specjalizuje się w endoskopii górnych dróg oddechowych i diagnostyce wad wrodzonych u dzieci. Zainteresowania naukowe dotyczą analizy zjawisk molekularnych zachodzących w obrębie nowotworów złośliwych nabłonkowych i nie nabłonkowych oraz mikrośrodowiska tych nowotworów, w szczególności zaś oceny zjawiska tolerancji immunologicznej towarzyszącej rozwojowi nowotworu. Badania naukowe dotyczą też zmian molekularnych zachodzących w tkankach przewlekłego stanu zapalnego w różnych procesach zapalnych, także w kontekście problemu dojrzewania układu odpornościowego u dzieci.

ZOBACZ KOLEJNY DZIEŃ >>

WRÓĆ DO ROGRAMU KONFERENCJI >>

PRZEJDŹ DO ZAPISÓW >>