[[ratingoutline]]

  • Wytyczne dotyczące terminologii w dziedzinie ochrony dzieci przed wyzyskiwaniem seksualnym i wykorzystywaniem seksualnym


    Wytyczne zostały przyjęte przez Międzyagencyjną Grupę Roboczą powołaną przez ECPAT w Luksemburgu 28 stycznia 2016 r.

    Celem tego dokumentu jest udzielenie wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom pracującym na rzecz zapobiegania i eliminowania wszelkich form wyzyskiwania seksualnego i wykorzystywania seksualnego dzieci wskazówek dotyczących rozumienia i używania rozmaitych terminów i pojęć z jakimi mogą się spotkać w swojej pracy. 

rate_1
Źle
rate_2
Słabo
rate_3
Średnio
rate_4
Dobrze
rate_5
Bardzo dobrze