W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę kierujemy się dobrem dziecka i jego najlepiej pojętym interesem. Zgodnie z wizją, misją i podstawowymi wartościami aktywnie angażujemy się w działania wzmacniające bezpieczeństwo dzieci, szczególnie w kontekście ochrony przed przemocą oraz w ochronę i promowanie ich praw. Dbamy również o to, aby podejmowana przez nas współpraca z podmiotami i osobami spoza Fundacji również opierała się na tych samych wartościach. Dlatego też oczekujemy zapoznania się i akceptacji głównych zasad naszej Polityki Ochrony Dzieci.

Poniższe zapisy stanowią wyodrębnioną część dokumentu i dotyczą współpracy  z naszymi Kontrahentami  i/lub w oparciu o umowy cywilnoprawne. Pełna treść Polityki dostępna jest w Fundacji. Skrócona wersja opublikowana jest na stronie fdds.pl.

 

Zasady współpracy


Strona oświadcza, że znane są jej prawa dzieci, zawarte w szczególności w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 nr 120 poz. 526 ) oraz działalność jej nie narusza tych praw, np. poprzez zatrudnianie małoletnich niezgodnie z prawem, albo finansowanie działań wojennych, zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Strona zobowiązuje się do przestrzegania praw dziecka w swojej działalności przez cały okres współpracy z Fundacją.

W szczególności Strona zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad w zakresie ochrony beneficjentów FDDS przez wykorzystywaniem i wyzyskiwaniem seksualnym.


Sześć podstawowych zasad dotyczących przeciwdziałania wyzyskiwaniu i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i ich opiekunów

1.    Wyzyskiwanie i wykorzystywanie seksualne ze strony pracowników i współpracowników FDDS stanowią akty rażącego uchybienia obowiązków służbowych i w związku z tym stanowią podstawę do rozwiązania stosunku pracy/umowy o współpracy. 

2.    Aktywność seksualna z dziećmi (osobami poniżej 18 roku życia) uczestniczącymi w jakichkolwiek działaniach FDDS (tj. pomoc bezpośrednia, edukacja, badania, imprezy edukacyjno-rekreacyjne i inne) jest zabroniona. Błędne przekonanie dotyczące wieku dziecka nie stanowi okoliczności łagodzącej. 

3.    Wymiana pieniędzy, zatrudnienia, towarów lub usług w zamian za seks, w tym przysługi seksualne lub inne formy upokarzających, poniżających lub wykorzystujących zachowań, są zabronione. Obejmuje to również przyznanie pomocy należnej beneficjentom, niezależnie od ich wieku. 

4.    W przypadku udzielania pomocy, w tym pomocy humanitarnej, zabronione są wszelkie stosunki seksualne między osobami udzielającymi pomocy a beneficjentami niezależnie od wieku beneficjentów. Takie relacje podważają wiarygodność i integralność działań w zakresie pomocy, w tym pomocy humanitarnej i wiążą się z niewłaściwym wykorzystaniem rangi lub stanowiska. 

5.    W przypadku gdy pracownik/ współpracownik FDDS lub firmy/organizacji partnerskiej realizującej projekt we współpracy z FDDS ma obawy lub podejrzenia dotyczące wyzyskiwania seksualnego lub wykorzystywania seksualnego beneficjenta projektu przez współpracownika, niezależnie od tego, czy pracuje w tej samej organizacji/firmie, czy nie, musi zgłosić takie obawy do osoby odpowiedzialnej w FDDS za Politykę Ochrony Dzieci: renata.szredzinska@fdds.pl.  

6.    Pracownicy i współpracownicy FDDS są zobowiązani do tworzenia i utrzymywania środowiska, które zapobiega krzywdzeniu dzieci, w tym wyzyskiwaniu i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, a także innych odbiorców pomocy/działań oraz promuje wdrażanie kodeksu bezpiecznych relacji w tym zakresie. Menedżerowie na wszystkich szczeblach mają szczególną odpowiedzialność za wspieranie i rozwijanie systemów, które utrzymują to środowisko.